JuHeng Aero Systems Technology

提 供 专 业 板 级 / 系 统 级 工 业 控 制 设 备 OEM ODM 服 务
VME
AVME-7800
型号: AVME-7800
类型: VME 系统控制器
特性: VME64x P2020 VxWorks6.9/VxWorks7.x/Linux
AVME-7610
型号: AVME-7610
类型: VME-e CPU 系统控制器
特性: VME, VME-e, P2041, SRIO,VxWorks6.9/VxWorks7.x/Linux
AVME-7600
型号: AVME-7600
类型: VME-s CPU 系统控制器
特性: VME, VME-s, P2041, SRIO,VxWorks6.9
AVME-6139
型号: AVME-6139C
类型: VME-s 控制器
特性: VME, VME-s, ARM, Linux
AVME-6163
型号: AVME-6163
类型: VME P2bus 分析仪
特性: VPX DSP6678 SRIO FPGA
AVME-7700
型号: AVME-7700
类型: sRIO 交换机/数据流控制器
特性: VME SRIO 交换机 Switch 32个1x
AVME-6150
型号: AVME-6150
类型: VME AD/DA
特性: VME, VME-e, AD/DA
AVME-6149
型号: AVME-6149
类型: VME DIO 128
特性: VME, VME-e, DIO
上一页 1 2 3 下一页